Nya föreslagna regler för insättningsgarantin ger starkare skydd

Pressmeddelande 15 september 2015

Riksgälden välkomnar de föreslagna ändringarna i insättningsgarantin som bland annat innebär snabbare utbetalning och möjlighet till högre ersättning för vissa insättningar. Ändringarna stärker skyddet för spararna och bidrar till ökad finansiell stabilitet. Det skriver Riksgälden i sitt remissvar på promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438).

De föreslagna lagändringarna följer av ett omarbetat EU-direktiv som syftar till att harmonisera och stärka konsumentskyddet för insättningar. Insättningsgarantin skyddar sparande på konto upp till motsvarande 100 000 euro om ett finansiellt institut försätts i konkurs eller av andra skäl inte kan betala ut pengarna. Garantin bidrar också till stabilitet i det finansiella systemet genom att minska risken för uttagsanstormningar i tider av finansiell oro.

Ändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 maj 2016, innebär bland annat att:

  • pengarna görs tillgängliga snabbare vid ett ersättningsfall (inom sju arbetsdagar i stället för nuvarande 20)
  • informationen till spararna förbättras
  • högre ersättning än 100 000 euro kan medges om insättningen är hänförlig till särskilda transaktioner, till exempel försäljning av bostad
  • de avgifter som betalas in baseras på institutens risknivå i större utsträckning.

Riksgälden, som ansvarar för hanteringen av insättningsgarantin i Sverige, framför på några punkter förslag som avviker från dem i promemorian:

  • Riksgälden förespråkar att insättningsgarantifonden omvandlas till en garantireserv på ett konto i Riksgälden.
  • Riksgälden föreslår en alternativ reglering av den avgift som instituten betalar in, så att avgifterna i högre grad speglar institutens risknivå.
  • Riksgälden förespråkar att garantins medel ska få användas för fler åtgärder än enbart utbetalning av ersättning till insättare.

Riksgäldens remissvar på promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438), pdf

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38