Underskott för staten i mars

Pressmeddelande 7 april 2014

Statens betalningar visade ett underskott på 2,9 miljarder kronor i mars. Det var 11,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var ett underskott på 14,2 miljarder kronor. Skillnaden beror i huvudsak på lägre nettoutlåning till myndigheter och lägre räntebetalningar.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, utvecklades totalt sett i linje med Riksgäldens februariprognos. Avvikelsen var 0,4 miljarder kronor. Skatteinkomsterna blev 5,0 miljarder kronor högre än beräknat. Det motverkades av högre utgifter, främst EU-avgiften, som blev 2,6 miljarder kronor högre än prognosen.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 8,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror i huvudsak på förskjutningar i vidareutlåningen till Riksbanken mellan mars och april och påverkar inte helårsutfallet. 

Räntebetalningarna på statsskulden var 2,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen beror främst på lägre kursförluster i samband med byten av realobligationer samt betalningsförskjutningar mellan månader.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2014 visade statens betalningar ett underskott på 43 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 247 miljarder kronor i slutet av mars.

Utfallet för april publiceras den 8 maj, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, 08 613 47 37

Sveriges statsskuld mars 2014

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)

 

Mars
2013

Mars
2014

12 mån.

Lånebehov, netto

-5 810

2 870

43 141

  Primärt lånebehov

-11 644

-1 219

27 503

  Räntor på statsskulden

5 834

4 089

15 639

  - Ränta på lån i svenska kronor

6 696

4 331

20 899

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-27

98

1 263

  - Realiserade valutakursdifferenser

-835

-340

-6 523