Underskott för staten i juni

Pressmeddelande 7 juli 2014

Statens betalningar visade ett underskott på 29,1 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 34,7 miljarder kronor. Skillnaden på 5,6 miljarder kronor förklaras främst av högre skatteinkomster.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 4,7 miljarder kronor lägre än prognos. Den huvudsakliga förklaringen är att skatteinkomsterna blev 4,2 miljarder kronor högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,2 miljarder kronor lägre än prognos, vilket beror på större inlåning än beräknat från några myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2014 visade statens betalningar ett underskott på 47,8 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 255 miljarder kronor i slutet av juni.

Statens nettolånebehov (miljoner kronor)

 

Juni 2013

Juni 2014

12 mån.

Nettolånebehov

6 393

29 109

47 751

Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning

19 278

32 414

34 620

Nettoutlåning till myndigheter m.fl.

-14 927

-4 734

4 025

Räntor på statsskulden

2 043

1 429

9 106

  - Ränta på lån i svenska kronor

2 666

757

17 421

  - Ränta på lån i utländsk valuta

93

492

1 851

  - Realiserade valutakursdifferenser

-716

180

-10 166

Utfallet för juli publiceras den 7 augusti, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 070-337 47 53

Sveriges statsskuld juni 2014