Överskott för staten i april

Pressmeddelande 8 maj 2014

Statens betalningar visade ett överskott på 11,1 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 24,6 miljarder kronor. Skillnaden på 13,5 miljarder kronor beror i huvudsak på högre nettoutlåning till myndigheter och lägre skatteinkomster.

Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, blev 6,6 miljarder kronor högre än prognosen. Det förklaras till största del av att skatteinkomsterna blev 5,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Resterande del förklaras av ett antal mindre prognosavvikelser på myndigheternas löpande betalningar.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 6,1 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror i huvudsak på förskjutningar i vidareutlåningen till Riksbanken mellan mars och april. 

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor högre än prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med april 2014 visade statens betalningar ett underskott på 31 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 225 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 9 juni, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

 Sveriges statsskuld april 2014

Statens lånebehov (miljoner kronor)

 

April
2013

April
2014

12 mån.

Lånebehov, netto

769

-11 121

31 251

  Primärt lånebehov

2 240

-9 890

15 373

  Räntor på statsskulden

-1 471

-1 232

15 878

  - Ränta på lån i svenska kronor

-574

-1 076

20 398

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-8

106

1 377

  - Realiserade valutakursdifferenser

-888

-262

-5 897