Långsammare återhämtning ger fortsatt budgetunderskott

Pressmeddelande 9 december 2014

Statsbudgeten kommer att visa underskott åtminstone två år till eftersom ekonomin återhämtar sig i en långsammare takt än väntat. Riksgälden räknar med ett underskott på 60 miljarder kronor i år, 51 miljarder kronor 2015 och 13 miljarder kronor 2016.

Budgetunderskottet – nettolånebehovet – för 2014 ligger ungefär i linje med Riksgäldens förra prognos. Nästa års underskott är däremot 40 miljarder kronor större än tidigare beräknat. Det beror framför allt på att svagare ekonomisk tillväxt dämpar skatteinkomsterna, men också på att vissa utgifter ökar.

Riksgälden räknar nu med att svensk ekonomi växer med 1,9 procent i år och 2,2 procent 2015. Det är en minskning med 0,8 procentenheter för respektive år jämfört med den förra prognosen. För 2016 bedöms tillväxttakten stiga till 2,7 procent.

– Den sämre utvecklingen i omvärlden, framför allt i euroområdet, innebär att exporten växer långsammare än väntat och att återhämtningen förskjuts framåt i tiden, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som rådde inför riksdagens budgetomröstning bygger prognoserna för nettolånebehovet på ett antagande om oförändrade regler för inkomster och utgifter. Prognosförändringarna beror därför i sin helhet på makroekonomiska faktorer och volymförändringar.

Statens nettolånebehov och statsskulden (miljarder kronor)

                     

2014

2015

2016

Nettolånebehov (budgetunderskott)

60

51

13

Statsskulden

1 380

1 419

1 431

Statsskulden som andel av BNP

35 %

35 %

34 %

Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

29 %

29 %

28 %

Två nya realobligationer och ökad upplåning i utländsk valuta

Det större upplånings­behovet under 2015 finansieras med obligationer i utländsk valuta och upplåning på penningmarknaden. Emissionsvolymen i statsobligationer ligger kvar på 3,5 miljarder kronor per auktion.

Upplåningen i statsskuldväxlar blir lägre i slutet av 2015 än tidigare planerat. I stället ökar upplåningen i commercial paper.

Emissionsvolymen i realobligationer är oförändrad jämfört med den förra prognosen. Riksgälden kommer att introducera två nya realobligationer under första halvåret 2015: en fyraårig och en 17-årig.

Upplåning (miljarder kronor)

                     

2014

2015

2016

Statsobligationer

77

77

77

Realobligationer

17

18

18

Statsskuldväxlar

100

110

120

Commercial paper

95

100

40

Obligationer i utländsk valuta

84

97

77

      – varav vidareutlåning till Riksbanken

59

57

55

Statsupplåning – prognos och analys 2014:3, pdf

Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, skuldförvaltningschef, 08 613 47 82
Linda Wik, pressansvarig, 08 613 46 18