Underskott för staten i december

Pressmeddelande 10 januari 2014

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 96,6 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 82,8 miljarder kronor. Skillnaden på 13,8 miljarder kronor beror främst på lägre skatteinkomster, högre nettoutlåning till myndigheter och högre räntebetalningar.

Statens skatteinkomster blev 7,7 miljarder kronor lägre än beräknat i december. Det beror främst på högre återbetalningar av skatt och lägre preliminära skatteinbetalningar från företag.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,8 miljarder kronor högre än prognosen. Det förklaras i huvudsak av lägre inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 9,6 miljarder kronor, vilket var knappt 1 miljard kronor mer än beräknat.

Budgetunderskott för helåret 2013

För helåret 2013 blev underskottet 131,5 miljarder kronor [1], vilket kan jämföras med Riksgäldens prognos på 126,3 miljarder kronor.

Utfallet för 2013 var således i huvudsak i linje med vår prognos från oktober. Det något högre utfallet berodde främst på lägre skatteinkomster. Utfallet var också i huvudsak i linje med de senaste prognoserna från KI, ESV och regeringen.

Underskottet för helåret beror till största del på vidareutlåning till Riksbanken motsvarande 103,6 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 277 miljarder kronor i slutet av 2013. Det kan jämföras med 1 146 miljarder kronor ett år tidigare.

Utfallet för januari publiceras den 7 februari, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

 Sveriges statsskuld december 2013

Statens lånebehov (miljoner kr)
December
2012
December
2013
12 mån.
Lånebehov, netto 79 366 96 560 131 494
  Primärt lånebehov 71 960 86 951 115 063
  Räntor på statsskulden 7 406 9 609 16 432
  - Ränta på lån i svenska kronor 8 150 9 607 25 718
  - Ränta på lån i utländsk valuta 32 240 1 059
  - Realiserade valutakursdifferenser -776 -238 -10 345

[1] Utfallet är preliminärt och kan komma att revideras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitivt årsutfall hänvisas till Riksgäldens årsredovisning 2013.