Överskott för staten i september

Pressmeddelande 7 oktober 2013

Statens betalningar visade ett överskott på 28,3 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6,2 miljarder kronor. Skillnaden på 34,5 miljarder kronor beror främst på att staten sålde aktier i Nordea. Dessutom minskade vidareutlåningen till Riksbanken och skatteinkomsterna blev högre än väntat.

Staten sålde hela det resterande innehavet av aktier i Nordea Bank AB för 21,6 miljarder kronor i september. Försäljningsinkomsten var inte inkluderad i Riksgäldens prognos.

Riksgäldens vidareutlåning till Riksbanken minskade med drygt 9 miljarder kronor under månaden. Det förklaras i sin helhet av periodiseringseffekter. Utlåning till Riksbanken som enligt prognosen skulle ha refinansierats i september refinansierades i stället redan i augusti. Resterande del av avvikelsen mot prognos förklaras i huvudsak av högre skatteinkomster.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,6 miljarder kronor högre än prognosen.

För tolvmånadersperioden till och med september 2013 visade statens betalningar ett underskott på 126,0 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 200 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet för oktober publiceras den 7 november, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Sveriges statsskuld september 2013

 

Statens lånebehov (miljoner kr)
September
2012
September
2013
12 mån.
Lånebehov, netto -2 796 -28 292 125 969
  Primärt lånebehov 17 -27 317 104 782
  Räntor på statsskulden -2 814 -975 21 186
  - Ränta på lån i svenska kronor -1 911 -786 31 101
  - Ränta på lån i utländsk valuta 174 33 964
  - Realiserade valutakursdifferenser -1 077 -223 -10 879