Underskott för staten i januari

Pressmeddelande 7 februari 2013

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 96,3 miljarder kronor i januari. Det var 75,0 miljarder kronor mer än Riksgäldens prognos, vilket förklaras av vidareutlåning till Riksbanken på 73,2 miljarder kronor.

Riksbanken begärde i december 2012 att få låna motsvarande 100 miljarder kronor i utländsk valuta av Riksgälden för att förstärka valutareserven. Vi har under januari lånat upp motsvarande 73,2 miljarder kronor, som vi sedan lånat ut till Riksbanken.

Skatteinkomsterna i januari blev 5,6 miljarder kronor lägre än prognos. Sedan förra prognosen i oktober har skatteinkomsterna varit sammanlagt 3,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter exklusive vidareutlåning blev 2,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på inlåning från Kärnavfallsfonden.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror på högre valutakursvinster.

Statens betalningar gav ett underskott på 106,6 miljarder kronor för tolvmånadersperioden till och med januari 2013.

Statsskulden uppgick till 1 247 miljarder kronor i slutet av januari. Ökningen jämfört med december beror främst på vidareutlåningen till Riksbanken. Staten har samtidigt fått en ökad fordran på Riksbanken motsvarande 73,2 miljarder kronor. Vidareutlåningen till Riksbanken uppgick i slutet av januari till sammanlagt 163,6 miljarder kronor.

Utfallet för februari publiceras den 7 mars, kl. 09.30.

Nya prognoser för 2013 och 2014 publiceras den 20 februari, kl. 09.30 i Statsupplåningsrapporten 2013:1.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, 08 613 47 53

Statens lånebehov (miljoner kr)
Januari
2012
Januari
2013
12 mån.
Lånebehov, netto 14 613 96 331 106 586
  Primärt lånebehov 14 493 99 012 82 380
  Räntor på statsskulden 120 -2 681 24 205
  - Ränta på lån i svenska kronor -2 257 -975 28 818
  - Ränta på lån i utländsk valuta 364 5 2 034
  - Realiserade valutakursdifferenser 2 013 -1 711 -6 647