Underskott för staten i augusti

Pressmeddelande 6 september 2013

Statens betalningar visade ett underskott på 0,6 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 3,2 miljarder kronor. Skillnaden på 3,9 miljarder kronor beror främst på utlåning till Riksbanken. Myndigheternas löpande betalningar utvecklades starkare än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. blev 10 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras i sin helhet av periodiseringseffekter. Utlåning till Riksbanken som enligt prognosen skulle ha refinansierats i september refinansierades i stället redan i augusti.

Nettot av myndigheternas löpande betalningar var drygt 6 miljarder kronor bättre än prognos. Det förklaras till största del av högre skatteinkomster.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 5,3 miljarder kronor, vilket var 0,2 miljarder kronor högre än prognosen.

Statens betalningar gav ett underskott på 151,5 miljarder kronor under tolvmånadersperioden till och med augusti 2013.

Statsskulden uppgick till 1 203 miljarder kronor i slutet av augusti.

Utfallet för september publiceras den 7 oktober, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, 08 613 47 33

Sveriges statsskuld augusti 2013

Statens lånebehov (miljoner kr)
Augusti
2012
Augusti
2013
12 mån.
Lånebehov, netto -11 136 647 151 465
  Primärt lånebehov -14 431 -4 662 132 117
  Räntor på statsskulden 3 294 5 309 19 347
  - Ränta på lån i svenska kronor 3 929 5 544 29 975
  - Ränta på lån i utländsk valuta -85 134 1 105
  - Realiserade valutakursdifferenser -549 -369 -11 733