Underskott för staten i april

Pressmeddelande 8 maj 2013

Statens nettolånebehov blev 0,8 miljarder kronor i april. Det var 18,6 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på högre vidareutlåning till Riksbanken, samt lägre skatteinkomster och lägre utdelningar på statens aktier.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 13 miljarder kronor högre än beräknat. Merparten av avvikelsen, cirka 12,2 miljarder kronor, förklaras av högre vidareutlåning till Riksbanken. Riksgälden har mandat att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. Riksbanken har nu valt att utnyttja större delen av utrymmet. Värderat till aktuell växelkurs uppgick vidareutlåningen till Riksbanken till 199,4 miljarder kronor i slutet av april.

Skatteinkomsterna blev 3,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Därutöver blev utdelningarna på statens aktier 1,2 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Det förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader. Samtidigt blev Riksbankens inlevererade överskott 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat.

Statens betalningar gav ett underskott på 152,1 miljarder kronor för tolvmånadersperioden till och med april 2013.

Statsskulden uppgick till 1 212 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 10 juni, klockan 09:30.

Frågor besvaras av:
Johan Sandberg, 08 613 47 37

Statens lånebehov (miljoner kr)
April
2012
April
2013
12 mån.
Lånebehov, netto -24 286 769 152 144
  Primärt lånebehov -24 634 2 240 128 758
  Räntor på statsskulden 348 -1 471 23 386
  - Ränta på lån i svenska kronor -15 -574 27 569
  - Ränta på lån i utländsk valuta 388 -8 1 480
  - Realiserade valutakursdifferenser -26 -888 -5 663

Sveriges statsskuld april 2013