Riksgälden lånar ut 100 miljarder till Riksbanken

Pressmeddelande 22 januari 2013

Riksgälden kommer att låna upp 100 miljarder kronor för Riksbankens räkning för att förstärka valutareserven. Sveriges ekonomi är så stark att det inte kommer i konflikt med statens ordinarie upplåning. Riksgälden ifrågasätter emellertid Riksbankens analys.

–  Hela beloppet kommer att lånas upp med hjälp av obligationer och korta värdepapper i utländsk valuta. Riksgäldens upplåning i kronor påverkas alltså inte av utlåningen till Riksbanken, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren.

Upplåningen kommer att koncentreras till större benchmarklån på kapitalmarknaden med löptider på upp till fem år samt inledningsvis också i commercial paper. Valutorna blir sannolikt dollar och euro. Takten i obligationsupplåning samt val av löptider och valuta kommer att baseras på marknadsförutsättningarna.

Med den nya utlåningen till Riksbanken kommer den totala vidareutlåningen till Riksbanken att motsvara 200 miljarder kronor vilket ungefär motsvarar 5 procent av BNP. Budgetunderskottet 2013 justeras upp från 56 till 156 miljarder kronor. Den redovisade statsskulden ökar också med samma belopp, men vidareutlåningen innebär samtidigt att valutareserven förstärks. Den nya upplåningen innebär således inte att statsfinanserna försvagas.

Ett nytt regelverk behövs

Riksgälden menar dock att det är fel att ett myndighetsbeslut kan öka statsskulden med tresiffriga miljardbelopp utan tydliga ramar. Beslutsgången urholkar riksdagens kontroll över statens finanser. Nuvarande regler säger att Riksgälden ska godkänna Riksbankens begäran så länge ny utlåning till Riksbanken inte hotar Sveriges möjligheter att låna till andra statliga utgifter. De starka statsfinanserna gör att någon sådan konflikt inte finns.

–  Men de starka statsfinanserna gör samtidigt att Riksgälden inte delar Riksbankens oro för att våra möjligheter att låna ska försämras, säger Bo Lundgren. Vi räknar med att även framöver kunna fullgöra vårt uppdrag att finansiera statens verksamhet, inklusive att vid behov låna till valutareserven.

En ordning där Riksgälden lånar upp valuta först när Riksbanken behövt använda valutareserven är en säkrare och billigare lösning för staten som helhet, än att på förhand låsa medel i valutareserven. Riksgälden ser därför fram emot den översyn av reglerna som en statlig utredning kommer att lägga fram i slutet av januari.

För mer information:
Pressfrågor, Linda Rudberg, pressansvarig 08 613 45 38
Marknadsfrågor, Thomas Olofsson, chef Skuldförvaltning 08 613 47 82

Upplåning för att tillgodose Riksbankens behov av valutareserv