Oförändrad upplåning i statsobligationer

Pressmeddelande 20 februari 2013

Statens upplåning ökar under 2013 och 2014. Det beror framför allt på att vidareutlåningen till Riksbanken utökas med 100 miljarder kronor. Upplåningen i statsobligationer är oförändrad på 74 miljarder kronor 2013 och 84 miljarder kronor 2014.

Svensk ekonomi har stått emot den internationella konjunkturnedgången relativt väl. Men tillväxten är svag och lägre skatteinkomster påverkar statsfinanserna. I jämförelse med föregående prognos ökar lånebehovet måttligt, exklusive vidareutlåningen till Riksbanken.

– Sveriges statsfinanser är fortfarande bland de starkaste i Europa. Vi har marginaler att möta en svagare utveckling, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Riksgäldens nya prognos visar att statens lånebehov ökar till 165 miljarder kronor i år. Det kan jämföras med föregående prognos då lånebehovet var 55 miljarder kronor för 2013. Det ökade lånebehovet beror framför allt på den utökade vidareutlåningen till Riksbanken på 100 miljarder kronor.

Statens nettolånebehov och statsskulden (miljarder kronor)
2012 2013 2014
Nettolånebehov 25 165 63
Statsskulden 1 153 1 310 1 388
Statsskulden som andel av bruttonationalprodukten (BNP)  32,5% 35,9% 36,6%
Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 29,0% 30,0% 30,9%

Upplåningsbehovet kommer att fördelas på olika skuldslag. Störst ökning är det för upplåning i utländsk valuta på grund av vidareutlåningen till Riksbankens valutareserv. Upplåningen i statsobligationer är oförändrad på 74 miljarder kronor 2013 och 84 miljarder kronor 2014. Merparten av emissionerna sker i den tioåriga löptiden. För närvarande planeras inga emissioner i längre obligationer. Emissionsvolymen i realobligationer ökar till 12 miljarder kronor per år.

Upplåning fördelat över skuldslag (miljarder kronor)
201220132014
Statsobligationer 59 74 84
Realobligationer 7 12 12
Statsskuldväxlar 105 130 150
Obligationer i utländsk valuta 35 137 71
varav vidareutlåning till Riksbanken 35 130 32

Frågor besvaras av:

Thomas Olofsson, investerarkontakter, telefon 08-613 47 82
Unni Jerndal, presskontakter, telefon 08-613 45 38

Statsupplåning, Prognos och analys 2013:1