Auktionsvolymer i statsobligationer ligger fast efter statliga försäljningar

Pressmeddelande 19 juni 2013

Statens försäljning av aktieinnehaven i Nordea och Vectura ger 20,4 miljarder kronor som på kort sikt hanteras inom Riksgäldens likviditetsförvaltning och genom lägre emissionsvolymer i statsskuldväxlar. Intäkterna kommer successivt att användas för att betala förfallande lån och utbudet av statsobligationer är fortsatt stabilt.

Riksgälden behåller auktionsvolymen i statsobligationer på 3,5 miljarder kronor även 2014. Upplåningen i utländsk valuta för statens egen del minskar.

Sammantaget innebär affärerna att statens totala lånebehov och statsskulden kommer att reduceras främst genom att statens kapitaltillskott till Nordea blivit en god affär.

– Den svenska modellen för bankkrishantering är framgångsrik. Skattebetalarna riskerade pengar genom att köpa bankaktier som nu säljs med 2,8 gånger pengarna i vinst. Sammantaget kan överskottet från Riksgäldens bankstödsåtgärder nu beräknas till drygt 20 miljarder kronor. Det säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Stabilitetsfonden

Statens innehav i Nordea är uppdelat på två poster. Knappt hälften ägs av Finansdepartementet. Resterande ligger i Stabilitetsfonden som förvaltas av Riksgälden. Finansdepartementet förvaltar ägandet för bägge posterna.

I och med att försäljningen sker proportionellt fördelat mellan stabilitetsfonden och statens övriga innehav kommer drygt hälften av köpeskillingen att föras till stabilitetsfonden. Resterande del förs till inkomsttitel i statens budget. Eftersom stabilitetsfonden inte placerar i värdepapper utan bokförs på ett konto i Riksgälden blir den praktiska konsekvensen att statens lånebehov minskar också för denna del av köpeskillingen.

– Det är i grunden sunt att stabilitetsfonden nu säljer en del av sitt innehav i Nordea. Bankaktier är inte en tillgång som långsiktigt bör finnas i en fond som ska realiseras vid en finansiell kris, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Aktierna i stabilitetsfonden förvärvades under finanskrisen 2009 när staten deltog i Nordeas nyemission via Kapitaltillskottsprogrammet. Riksgälden förvärvade då drygt 7 procent av aktierna i Nordea för sammanlagt 5,6 miljarder. Nu säljs knappt hälften stabilitetsfondens innehav. Fonden kommer i och med detta att tillföras ett belopp på drygt 10 miljarder kronor. Fonden har nu realiserat en vinst på 7,5 miljarder kronor för denna delpost. Aktierna som ligger kvar i fonden efter dagens affär har ett värde på 11 miljarder kronor, räknat på försäljningskursen.

För mer information:
Frågor om upplåning Maria Norström, Upplåningschef, 08 613 46 35
Presskontakt Linda Rudberg, 08 613 45 38