Underskott för staten i januari

Pressmeddelande 7 februari 2012

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 14,6 miljarder kronor i januari. Underskottet var därmed 12,2 miljarder kronor större än Riksgäldens prognos. De största avvikelserna rör återbetalningar av skatt, medlemsavgiften till EU och räntor på statsskulden.

Nettot av skattebetalningarna var 2,5 miljarder kronor lägre än väntat, vilket beror på större återbetalningar av skatt. Medlemsavgiften till EU var 1,4 miljarder kronor högre än prognos, vilket troligen endast är en förskjutning av betalningar mellan månader.

Räntorna på statsskulden var 2,2 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras av valutakursförluster.

Resterande avvikelser mot prognos består av högre utbetalningar från ett antal myndigheter.

För tolvmånadersperioden till och med januari 2012 gav statens betalningar ett överskott på 23 miljarder kronor.

Vissa ändringar i redovisningen av statsskulden från och med januari

Statsskulden var 1 135 miljarder kronor den 31 januari. Från och med januari har Riksgälden genomfört vissa ändringar i hur statsskulden redovisas. Syftet är att få en redovisning som är mer konsekvent och transparent. Ändringarna medför i nuläget att den redovisade skulden blir något större, men denna effekt försvinner över tiden.

Statsskulden i slutet av december 2011 var 1 158 miljarder kronor enligt den nya redovisningen. Det är 49,9 miljarder kronor högre än enligt den tidigare beräkningen.    

För mer om ändringarna, se: https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/publicerat/Statsskulden

En fördjupad analys av utfallet för januari publiceras den 21 februari på www.riksgalden.se. Utfallet för februari publiceras den 7 mars, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, statens betalningar, 08 613 47 33
Thomas Olofsson, statsskulden, 08 613 47 82

Tabell över nettolånebehovet

Sveriges statsskuld januari 2012