Överskott för staten i november

Pressmeddelande 7 december 2012

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,2 miljarder kronor i november. Det var 3,7 miljarder kronor lägre överskott än Riksgäldens prognos som var 11,8 miljarder kronor.

Statens utbetalningar blev 1 miljard kronor högre än prognos. Det beror på att ett kapitaltillskott till det statliga bolaget Ersättningsmark i Sverige AB gjordes i november. I prognosen räknade vi med att kapitaltillskottet skulle ske i december. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev knappt 2 miljarder kronor högre än beräknat, vilket i huvudsak förklaras av minskad inlåning från ett antal myndigheter. Skatteinkomsterna i november utvecklades i linje med prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,4 miljarder kronor, vilket var 0,8 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med november 2012 gav statens betalningar ett underskott på 36,4 miljarder kronor.

Statsskulden var 1 067 miljarder kronor i slutet av november.

Utfallet för december publiceras den 9 januari 2013, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, 08 613 47 30

Tabell över nettolånebehovet

Sveriges statsskuld november 2012