Något större lånebehov

Pressmeddelande 13 juni 2012

Lägre skatteinkomster ger något svagare statsfinanser än enligt tidigare prognoser. Vår bedömning är att statens betalningar ger ett underskott på 32 miljarder kronor 2012. Vi räknar med en viss återhämtning under 2013 vilket gör att lånebehovet minskar nästa år.

Trots den pågående krisen i Europa visar svensk ekonomi motståndskraft. Tillväxten i svensk ekonomi blir 1 procent 2012 och stiger till 2,3 procent nästa år. Den svaga konjunkturen påverkar främst statsfinanserna genom minskade skatteinkomster.

Jämfört med vår bedömning från mars har skatteinkomsterna skrivits ned med 17 miljarder kronor 2012 och 21 miljarder kronor 2013. De största förändringarna för båda åren rör företagsskatter och utbetalningar av överskjutande skatt. Minskningen är endast delvis konjunkturbetingad. Det kan handla om periodiseringar och betalningsförskjutningar i skattebetalningarna som är mer av engångskaraktär.

Räntebetalningarna ökar med 7 miljarder kronor i år eftersom vi tidigarelägger vissa räntebetalningar genom att byta in statsobligationer mot en ny obligation med lägre ränta.

Det leder till att underskottet stiger till 32 miljarder kronor i år, vilket ändå är under 1 procent av BNP(1). Det kan jämföras med vår prognos från mars där underskottet beräknades till 11 miljarder kronor. För 2013 räknar vi med ett underskott på 15 miljarder kronor.

Vi kommer fortsätta att fokusera vår upplåning på statsobligationer. Nu skriver vi upp prognosen för lånebehovet och våra statsobligationer kommer svara för hälften av den ökade upplåningen.

Upplåningen i statsobligationer ökar med 9 miljarder kronor till 59 miljarder kronor. Ökningen nästa år blir i samma storleksordning. Anpassningen görs genom att vi höjer auktionsvolymen per auktion till 3,5 miljarder kronor. Samtidigt minskar vi antalet auktioner.

I oktober ger vi ut en ny tioårig statsobligation med förfall i november 2023.

Precis som tidigare fokuserar vi upplåningen på statsobligationer och då särskilt den tioåriga löptiden. Enstaka emissioner i övriga löptider kan förekomma.

Upplåningen i realobligationer ligger kvar på 6 miljarder kronor. Även upplåningen i statsskuldväxlar är oförändrad jämfört med förra prognosen. Upplåningen i obligationer i utländsk valuta motsvarande 51 miljarder kronor refinansierar vidareutlåningen till Riksbanken.

Frågor besvaras av:

Tord Arvidsson, budgetprognos, telefon 08 613 47 53

Thomas Olofsson, upplåning, telefon 08 613 47 82

Statsupplåning, Prognos och analys 2012:2

Statsupplåning, Prognos och analys 2012:2, pdf (öppnas i nytt fönster)
Statsupplåning, Prognos och analys 2012:2, pdf (öppnas i nytt fönster)

(1) Det kassamässiga underskottet blir 0,9 procent av BNP och det i andra sammanhang gängse måttet statens finansiella sparande visar ett underskott på 0,4 procent av BNP för 2012.