Lång upplåning ökar gradvis

Pressmeddelande 15 november 2012

Regeringen har idag beslutat om riktlinjer för statsskuldens förvaltning för kommande år. Beslutet följer i huvudsak Riksgäldens förslag. Regeringen höjer dock det långsiktiga riktvärdet för stocken av långa obligationer från 60 till 70 miljarder kronor. I övrigt behålls statsskuldens löptid och sammansättning oförändrad.

Riktlinjer för sammansättningen av statsskulden:

  • Valutaskulden: 15 procent
  • Realskulden: 25 procent
  • Nominell kronskuld: 60 procent (residual)

Riktlinjer för löptider för statsskulden:

  • Valutaskulden: 0,125 år
  • Realskulden: 7-10 år
  • Nominell kronskuld, instrument med löptid upp till 12 år: 2,7–3,2 år

Riktvärdet för stocken av nominella obligationer med löptid längre än 12 år höjs från 60 till 70 miljarder kronor. Idag uppgår den utestående stocken av långa nominella lån till 53 miljarder kronor. Riktvärdet är långsiktigt och upplåningen kommer att öka gradvis med hänsyn till efterfrågan på långa obligationer. Vi sonderar marknaden inför varje emission och kan fylla på stocken av långa lån vid tillfällen då det finns efterfrågan i det löptidssegmentet. Det kan också bli aktuellt att ge ut en ny 30-årig nominell obligation för att tillgodose investerares behov av mycket lång löptid. Vi återkommer med mer information om hur vi planerar att låna i långa löptider i rapporten Statsupplåning – prognos och analys den 20 februari nästa år.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef 08 613 46 35

Magdalena Belin, analyschef 08 613 52 28

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013,pdf
Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013,pdf