Statens betalningar visade överskott i november

Pressmeddelande 7 december 2011

Statens betalningar gav ett överskott på 5,5 miljarder kronor i november, vilket är 13,8 miljarder kronor mindre än Riksgäldens senaste prognos. Differensen förklaras huvudsakligen av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte helåret.

Inbetalningar till myndigheter var 2,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Större delen av avvikelsen förklaras av förskjutningar i inbetalningar mellan månader och påverkar därmed inte årsprognosen. Skatteinkomsterna var 1 miljard kronor lägre än prognos.

Riksgäldens nettoutlåning blev 9,4 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det förklaras framför allt av att utbetalningarna till följd av myndigheternas repotransaktioner* blev 8,2 miljarder kronor högre än beräknat. Övriga skillnader mot prognosen beror främst på lägre inlåning från några myndigheter.

Räntorna på statsskulden blev 0,5 miljarder kronor högre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med november 2011 gav statens betalningar ett överskott på 61 miljarder kronor. Statsskulden var 1 036 miljarder kronor den 30 november.

Utfallet för december publiceras den 10 januari 2012, kl. 09.30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30

* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden