Rättad version: Riksgäldens tvååriga eurolån till Riksbanken rekordbilligt för staten

Pressmeddelande 24 augusti 2011

Rättad version: nu komplett brödtext - kursiverad

Riksgälden emitterar 1 miljard euro (ca 9 miljarder kronor) i ett nytt tvåårigt benchmarklån. Lånet är en del av refinansieringen av vidareutlåningen i utländsk valuta till Riksbanken. Lånet är det billigaste som någonsin syndikerats på euromarknaden.

Lånet övertecknades drygt tre gånger. Den starka efterfrågan förklaras med ett mycket stort intresse för säkra tillgångar och avsaknaden av alternativ på två års löptid.

- Det är väldigt tillfredställande att få vara med om att sätta historiskt rekord som det, enligt många av våra affärsmotparter, absolut billigast syndikerade lånet sedan introduktionen av euron. Det stora intresset gav oss möjlighet att förbättra priset vid avslut och ändå uppnå en bred investerarbas, säger upplåningschef Maria Norström.

Under 2011 förfaller tre obligationslån som vidareutlånats till Riksbanken. Som en del av refinansieringen av det tredje lånet, som förfaller den 8 september, har Riksgälden gett ut en obligation i euro på den internationella kapitalmarknaden. Återstoden av refinansieringsbehovet görs med den nya statsobligationen 1055. För ytterligare information se pressmeddelande från den 23 augusti.

Centralbanker köpte 49 procent av emissionen. Banker, företag och fondförvaltare köpte ca 14 procent vardera och resterande del gick till pensions- och försäkringsbolag. Geografiskt såldes drygt 30 procent av obligationen till nordiska investerare, resten placerades i Östeuropa, Kontinentaleuropa, Asien och Mellanöstern.

Ledarbankerna kommenterar: Sveriges statsfinanser är bland de starkaste i Europa och kreditrisken prissätts bland de lägsta i världen. Den extremt låga nivån särskilt för en syndikerad transaktion belyser Sveriges exceptionella ställning hos den internationella investerarbasen. Den rekordlåga räntan jämfört med Euribor reflekterar också Sveriges begränsade framtida upplåningsbehov i utländsk valuta.

Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgälden
Storlek EUR 1 miljard
Kupong 0,875 % p.a.
Löptid 2013-09-02
Pris 99,897 %
Ränta 0,927 % p.a.
Ränteskillnad mot euromarknadens swappränta (mittränta) minus 55 räntepunkter
Ledarbanker Danske Bank, Goldman Sachs International och Nordea Markets

 

Frågor besvaras av:
Maria Norström, Upplåningschef, 08 613 46 35