Riksgälden deltar i pilotprojekt för minskade finansiella risker

Pressmeddelande 22 juni 2010

NASDAQ OMX har startat ett pilotprojekt tillsammans med Riksgälden och SEB för central motpartsclearing (CCP) av ränteswappar i kronor. NASDAQ OMX har också inlett en strategisk dialog med alla större swapphandlare i Sverige i syfte att skapa ett fullskaligt clearinghus för ränteswappar i svenska kronor.

Ett ökat inslag av CCP kommer att minska systemriskerna i det finansiella systemet: motpartsriskerna minskar och transparensen samt överskådligheten ökar. Inte minst kommer eventuella motpartsfallissemang att kunna hanteras på ett effektivare sätt. CCP bör också förhoppningsvis kunna skapa förutsättningar för en starkare konkurrens.

Riksgälden ser positivt på en utveckling där swappar kan clearas centralt. I dag är motpartsrisker utspridda i ett svåröverskådligt system av bilaterala avtal med bilaterala utväxlingar av säkerheter.

Riksgälden har deltagit pilotprojektet för att underlätta uppbyggnaden av en central motpartsclearing. Det är även positivt att det i Norden skapas ett alternativ till de internationella clearinghusen. Vi ser det som angeläget att central motpartsclearing kommer till stånd och vår förhoppning är att alla större swapphandlare på den svenska marknaden kommer att delta.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35