EU-kommissionen ger grönt ljus till Carnegie-hanteringen

Pressmeddelande 14 maj 2010

Europeiska kommissionen har slutgiltigt godkänt Riksgäldens omstrukturering och försäljning av Carnegie Investment Bank. Kommissionen anser att Riksgäldens åtgärder i tillräcklig grad löste de problem som ledde till att banken fick nödkrediter under 2008 samtidigt som otillbörliga snedvridningar av konkurrensen undveks.

Kommissionen lyfter fram Riksgäldens snabba handlande och lösning av problemen i Carnegie som ett exempel på en verkningsfull omstrukturering utan konkurrenssnedvridning.

Enligt EU-kommissionen bidrar det faktum att Carnegies tidigare aktieägare fått stå för en del av kostnaderna för omstruktureringen till att minska risken för "moral hazard", dvs. risken att ägare till banker i framtiden tar för höga risker med vetskap om att staten träder in som garant i händelse att banken fallerar.

Kommissionen berömmer också snabbheten i försäljningsprocessen som bidragit till att hålla den potentiella snedvridningen av konkurrensen på en minimal nivå. Man finner inte heller skäl att ifrågasätta att försäljningsprocessen genomfördes genom en öppen och icke-diskriminerande anbudsinfordran som resulterade i att det mest fördelaktiga budet antogs.

Bakgrund

I oktober 2008 gav Riksgälden ett stödlån på 2,4 miljarder svenska kronor och tog därefter över äganderätten till banken och dess systerföretag, försäkringsmäklaren Max Matthiessen, vars aktier ställts som pant för lånet. Interventionen var nödvändig då koncernen befann sig i allvarliga svårigheter till följd av den globala finanskrisen och grav misskötsel av bankens kreditriskhantering och bristande lagefterlevnad.

Stödlånet godkändes av EU-kommissionen den 15 december 2008 på villkor att en plan för likvidation eller omstrukturering lades fram senast i slutet av april 2009. Riksgälden lade fram en plan för omstrukturering av Carnegie till EU-kommissionen i april 2009. Riksgälden hade då redan inlett en försäljningsprocess för att hitta nya ägare till banken. Försäljningsprocessen avslutades den 19 maj 2009 då ägandet gick över till Altor och Bure.

Pressmeddelande om EU-kommissionens beslut återfinns på kommissionens hemsida: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/558&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Frågor besvaras av:

Daniel Barr, chef avd Bankstöd, tel: 08 613 46 94
Marja Lång, presschef, tel: 08 613 46 54