Riksgälden säljer Carnegie och Max Matthiessen

Pressmeddelande 11 februari 2009

Köpeskillingen för Carnegie är 1 402 miljoner kronor, varav 525 miljoner kronor med ränta ska betalas den 30 april 2010. Dessutom har Riksgälden enligt avtal med Altor och Bure rätt att ta del av eventuella framtida återbetalningar på vissa av Carnegie lämnade krediter. Riksgälden är garanterad att få ut minst 250 miljoner kronor på detta sätt.

Köpeskillingen för Max Matthiessen är 500 miljoner kronor, justerat för eventuella aktieutdelningar till Riksgälden, varav 150 miljoner kronor med ränta ska betalas den 30 april 2010.

Riksgälden bedömer att de sammanlagda inkomsterna från försäljningen av Carnegie och Max Matthiessen över tid kommer att täcka det stödlån som Carnegie fick i november 2008 samt Riksgäldens kostnader. Om Riksgälden inte får ersättning för sitt engagemang ska Altor och Bure ge kompensation om de säljer vidare banken med vinst inom 15 år.

- Detta är en bra affär för staten, bolagen och köparen, säger riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Den säkrar bolagens verksamhet och gör att skattebetalarna sannolikt går skadeslösa ur affären. Alternativet - att vi inte agerat - hade inneburit likvidation och en trolig konkurs med stora kostnader för samhället och skattebetalarna. Vi tror att Altor och Bure blir bra nya ägare till bolagen.

Köpet av Carnegie är villkorat av att Altor och Bure får nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter, bland annat från finansinspektioner i flera länder. Köpet av Max Matthiessen är villkorat av att köpet av Carnegie slutförs.

Försäljningarna beräknas vara slutförda inom tre månader.

Bakgrund

Den 10 november 2008 övertog Riksgälden de aktier som låg som pant för ett stödlån som Riksgälden, efter beslut av regeringen, gett Carnegie. Stödlånet ersatte det lån som Riksbanken tidigare gett bolaget sedan det drabbats av likviditetsproblem. Lånet om 2,4 miljarder kronor har omvandlats till eget kapital i samband med pantövertagandet förutom 123 miljoner kronor som har amorterats av Carnegie.

Syftet med åtgärderna var att värna den finansiella stabiliteten. Beslutet att ta över panten fattades för att minimera kostnaderna för staten. Carnegie hade vid övertagandet förlorat tillstånden för bank- och värdepappersverksamhet. I och med att Riksgälden övertog aktierna beslutade Finansinspektionen att ge tillbaka tillstånden. Om Riksgälden inte hade övertagit aktierna skulle bankens rörelse ha avvecklats, vilket hade lett till en snabb värdeminskning och förluster för skattebetalarna.

Riksgäldens avsikt vid övertagandet var att inträda som ansvarsfull ägare till Carnegie och Max Matthiessen, men utan ambition att kvarstå på längre sikt. Riksgäldens ambition var att sälja bolagen på affärsmässiga villkor till finansiellt stabila köpare som godkänns av Finansinspektionen.

Fakta om försäljningsprocessen

Formen för försäljningen var två separata auktionsförfaranden där potentiella intressenter inbjöds att inkomma med bud på bolagen.

Ett tjugotal potentiella intressenter för Carnegie och ett trettiotal potentiella intressenter för Max Matthiessen, både nationella och internationella, kontaktades i ett första steg. En handfull aktörer i respektive process lämnade indikativa bud. Intressenter med attraktiva bud fick tillfälle att genomföra en så kallad due diligence, det vill säga en ingående granskning av bland annat kommersiella, finansiella och legala förhållanden i bolagen. Därefter ombads intressenterna att inkomma med bindande bud.

Riksgälden inledde sedan förhandlingar med ett begränsat antal intressenter i respektive process. Överlåtelseavtalen undertecknades slutligen med de intressenter som presenterat de bud som efter en samlad bedömning framstod som bäst för skattebetalarna.

Försäljningsprocesserna hanterades av investmentbanken Lazard och advokatfirman Mannheimer Swartling på uppdrag av Riksgälden. <pRiksgälden håller ett pressmöte med bland annat riksgäldsdirektör Bo Lundgren kl. 10.00 i Carnegies lokaler på Västra Trädgårdsgatan 15. Presslegitimation erfordras.

Frågor besvaras av:

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08 613 46 51
Peter Norman, ordförande i Carnegie, 070 716 53 89
Daniel Barr, chef för bankstödsavdelningen, 08 613 46 94
Marja Lång, informationschef, 08 613 46 54