Bankgarantierna minskar

Pressmeddelande 15 oktober 2009

Statens garantier för bankers värdepappersupplåning uppgick till 308 miljarder kronor den 30 september. Det är 45 miljarder mindre än i juni. Gamla garantier löper nu ut i snabbare takt än nya ställs ut. Det framgår av den kvartalsrapport om bankstöd som Riksgälden i dag lämnar till regeringen. I rapporten framgår att bankstödet inte förväntas ge staten några kostnader. Garantiprogrammet förväntas istället ge staten en nettointäkt på 5 miljarder kronor. Deltagandet i Nordeaemissionen har dessutom inneburit att värdet på stabilitetsfonden nära nog fördubblats.

- Att Riksgälden bara ställde ut nya garantier för 6 miljarder kronor under tredje kvartalet är ett tecken på att finanskrisen håller på att mattas av. Bankerna får gradvis bättre förutsättningar att klara sin medelfristiga finansiering utan statligt stöd. Garantiprogrammet håller på att omvandlas till en säkerhetslina att ta till om krisen på nytt skulle fördjupas , säger riksgäldsdirektören Bo Lundgren i en kommentar.
 
Av rapporten framgår att garantiprogrammet förväntas  ge staten en nettointäkt på ca 5 miljarder kronor, givet att inga ytterligare garantier ställs ut.
 
Rapporten redovisar stabilitetsfondens ställning. Riksdagen tillsköt i november 2009 15 miljarder kronor till fonden. Den 30 september uppgick behållningen till 29 miljarder kronor om de Nordeaaktier fonden förvärvat inom ramen för kapitaltillskottsprogrammet värderas till marknadsvärde. Enligt Riksgäldens beräkning kommer fonden uppnå målsatt nivå på 2,5 procent av BNP redan år 2016.
 
Frågor besvaras av:

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08 613 46 51
Daniel Barr, chef för bankstödsavdelningen, 08 613 46 94

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet , pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet , pdf (öppnas i nytt fönster)