Riksgälden överväger ny lång obligation

Pressmeddelande 12 december 2008

Riksgälden kommer att undersöka förutsättningarna att ge ut en ny lång nominell statsobligation. En första emission kan bli aktuell under första kvartalet 2009.
 
Riksgälden ska minimera de långsiktiga kostnaderna för statsskulden utan att ta för stora risker. Förutsättningarna för statens upplåning kännetecknas i dag av låga räntor och ökande lånebehov. Tidigare har statens små lånebehov begränsat möjligheterna att ge ut lån med längre löptider. Med de lånebehov vi nu räknar med finns utrymme att ge ut nya lån. Den låga räntenivån talar också för att längre upplåning kan bli relativt billig för staten. Samtidigt minskar risken i statsskulden, eftersom en större del blir långsiktigt finansierad till en fast ränta.
 
Riksgälden kommer att fatta definitivt beslut om en ny obligation efter en dialog med marknaden. Dialogen syftar till att ta fram ett underlag för beslut om volym, löptid, räntenivå och försäljningsformer.
 
Vår utgångspunkt är att en tjugoårig nominell statsobligation med förfall 1 december 2028 är intressant både för vår del och för marknaden. Den får då samma förfallodatum som den reala statsobligationen 3104. Det bör vara positivt för både prissättning och likviditet i bägge skuldslagen. Löptiden är tillräckligt lång för att vara intressant för de investerare som vill förlänga löptiden i sina tillgångar, samtidigt som den passar väl in i den nuvarande löptidsstrukturen och tidigare introduktioner av långa nominella obligationer. En ännu längre löptid skulle riskera sämre prissättning och likviditet. En tjugoårig löptid bör även vara positiv för utvecklingen av swappmarknaden.
 
Vi ser gärna att obligationen får tillräckligt stor volym för att ge tillfredsställande likviditet. Det kan komma att handla om i storleksordningen 40 miljarder kronor. Skulle det visa sig att intresset är mycket stort ska det inte uteslutas att volymen kan sättas högre.
 
När det gäller räntenivån bör det framhållas att förutsättningarna för att ge ut en ny lång obligation baseras på ränteläget de senaste veckorna och att till exempel en tjugoårig obligation kan ges ut på räntenivåer i närheten av den tioåriga obligationsräntan. Om det visar sig att intresse saknas bortfaller också vårt motiv att ge ut nytt långt lån.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82