Minskad ekonomisk risk i Öresundsbron

Pressmeddelande 22 januari 2008

Riksgälden konstaterar i en ny analys att statens risk i Öresundsbro Konsortiet har minskat betydligt i takt med att intäkterna från bron ökat. Riksgälden minskar därför sin reservering för framtida förluster från 1 900 miljoner kronor till 800 miljoner.
 
Byggandet av Öresundsbron finansierades genom att Öresundsbro Konsortiet lånade pengar på kreditmarknaden. Lånen garanteras solidariskt genom statliga garantier från Riksgälden och danska Nationalbanken. Det innebär att det är svenska och danska staten som bär kreditrisken i lånen. Upplåningen uppgår i dag till ca 25 miljarder kronor. Återbetalningen av lånen är tänkta att täckas av broavgifter från resenärerna.
 
För att uppnå en ansvarsfull hantering av statens kreditrisker ska det enligt budgetlagen sättas av en garantiavgift som avspeglar risken i dessa garantier. Riksgäldens uppgift är därför att bedöma risken för att Öresundsbro Konsortiet inte kommer att klara av att återbetala lånen.
 
Staten har hittills avsatt årliga budgetmedel på totalt ca 1 100 miljoner kronor för Öresundsbro-projektet. Avsättningen har gjorts utifrån tidigare preliminära riskbedömningar av Riksgälden. Eftersom detta är ett större belopp än vad vi i dag bedömer vara nödvändigt kommer vi att föreslå regeringen att de årliga avsättningarna bör stoppas tills vidare. Vi föreslår också att dagens överskott av budgetmedel återbetalas.
 
Det är efter åtta års drift av Öresundsbron fortfarande för tidigt att slå fast en definitiv garantiavgift. Osäkerheten om bland annat framtida trafikutveckling är fortfarande relativt stor. Riksgälden vill därför vänta ytterligare 3 - 5 år med att besluta om en definitiv garantiavgift.
 
De svenska landanslutningarna till bron ägs av Öresundsbro Konsortiets svenska moderbolag Svedab. Svedab har finansierat sin investering med lån i Riksgälden och även dessa är tänkta att återbetalas genom broavgifter. Den ökande trafiken på bron har lett till att Riksgälden har minskat det bedömda nedskrivningsbehovet för lånet till Svedab - från 1 900 miljoner kronor till 700 miljoner.
 
För mer information kontakta:
 
Magnus Thor, chef Garantiavdelningen, telefon 08 - 613 46 28