Låneplan och Riksbankens inleverans

Pressmeddelande 15 februari 2001

Riksbanksfullmäktige beslutade i dag att de föreslå riksdagen att Riksbanken ska ge extra engångsutdelning till staten på 20 miljarder kronor.

I Riksgäldskontorets senaste prognos för lånebehovet 2001 på 70-80 miljarder kr hade inte hänsyn tagits till den nu föreslagna extra utdelningen. Riksgäldskontoret kan för närvarande inte ta ställning till hur förslaget kommer att påverka upplåningspolitiken.

Formerna för engångsutdelningen är inte beslutade. Generellt gäller att inleverans av statspapper minskar statsskulden, men inte påverkar lånebehovet. De har i så fall ingen omedelbar effekt på emissionsvolymerna. Omvänt gäller att om inleveransen sker i form av likvida medel minskar lånebehovet, vilket har omedelbar effekt på kontorets upplåning. Formerna för inleveransen kommer att beredas i samarbete mellan Riksbanken och Riksgäldkontoret.

Det bör också noteras att storleken på den extra engångsutdelningen inte är beslutad. Förslaget att göra en engångsöverföring om 20 miljarder kronor är härlett från en bedömning av Riksbankens långsiktiga kapitalbehov och är i så måtto inte relaterat till Riksbankens statspappersinnehav.

För ytterligare information:

Erik Thedéen 08-613 46 46
Lars Hörngren 08-613 47 36