Staten tar betalt för sitt risktagande - miljarder kan krävas från garanterade låntagare

Pressmeddelande 4 februari 2000

Riksgäldskontoret har idag överlämnat en ny subventionsrapport för statsgarantier per den 31 december 1999 till Finansdepartementet.

Stora kreditrisker skall nu föras över till det nya avgiftsbaserade systemet för statliga garantier. Det gäller de äldre statsgarantier som förvaltas av Riksgäldskontoret. De förväntade kostnaderna för infrianden motsvarar ett nuvärde på ca 11 miljarder kronor.

Sedan 1998 gäller nya principer för den statliga garantigivningen. Kreditrisken genom nya garantiåtaganden skall prissättas och kreditriskavgifterna skall sättas in på räntebärande konto som reserv för framtida förluster. Subventionerade avgifter skall täckas av anslag på statsbudgeten. Dessutom skall äldre garantier invärderas i det nya systemet - ett arbete som enligt uppdrag skall vara slutfört senast den 31 december 2001.

Beräkningarna visar att det finns en förväntad kostnad för äldre garantier i storleksordningen 1 miljard kronor per år under en femtonårsperiod. Riksgäldskontorets arbete med att invärdera dessa enligt de nya principerna för garantier medför att kostnaderna blir synliga. Dessa kostnader kan antingen betalas av låntagarna eller över budgeten med skattemedel. Beräkningarna är preliminära, men den lämnade rapporten visar storleken på de samlade avgiftsanspråken.

Statens totala åtaganden genom Riksgäldskontorets garantier uppgick vid årsskiftet till något över 200 miljarder kronor.

Förfrågningar:

Thomas Franzén 08 - 613 45 00
Patrick Nimander 08 - 613 46 28

Rapporten i sin helhet presenteras i pdf-format. Följ länken för att läsa rapporten.

Garantier inom Riksgäldskontorets ansvarsområde (pdf 24 kb)

Bilaga 1: Utestående ramar för garantier inom Riksgäldskontorets ansvarsområde (pdf 19 kb)

Bilaga 2 är sekretessbelagd