Budgetöverskottet 80-90 miljarder i år

Pressmeddelande 9 augusti 2000

Riksgäldskontorets prognoser för 2000 och 2001 är oförändrat 80-90 respektive 40-50 miljarder kr i budgetöverskott. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas överskotten bli 25-35 miljarder kr respektive nära noll.

Från och med auktionen den 13 september kommer kontoret att öka emissionsvolymen av nominella obligationer från 2 till 4 miljarder kr vid de månadsvisa auktionstillfällena. Uppdragningen av obligationsemissionerna är en anpassning till hur bruttolånebehovet varierar över året. Emissionsvolymen har hittills i år legat på en låg nivå bland annat till följd av statens försäljning av Telia.

Riksgäldskontorets prognos för 2000 är oförändrat 80-90 miljarder kr i budgetöverskott. De tillfälliga betalningarna beräknas till ca 55 miljarder kr. Lånebehovet justerat för tillfälliga faktorer indikerar således ett överskott på 25-35 miljarder kr. Som tillfälliga inbetalningar räknas t.ex. utförsäljningsintäkterna för Telia som uppgick till 61 miljarder kr och överföringar från AP-fonden på 45 miljarder. Den största tillfälliga utbetalningen avser premiepensionsmedel och är på ca 50 miljarder kr. Räntebetalningarna på statsskulden under 2000 beräknas uppgå till närmare 90 miljarder kr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Även prognosen för 2001 är oförändrad jämfört med föregående beräkning. Det innebär ett prognostiserat budgetöverskott på 40-50 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas ett budgetsaldo nära noll.

Riksgäldskontoret kommer från och med auktionen den 13 september att öka emissionsvolymen av nominella obligationer från 2 till 4 miljarder kr vid de månadsvisa auktionstillfällena. Storleken på obligationsemissionerna avgörs dels av nettolånebehovet, dels av storleken på förfallande lån; dessa två faktorer summerar till bruttolånebehovet. Uppdragningen av obligationsemissionerna är en anpassning till hur bruttolånebehovet varierar över året. Dagens besked kan också ses mot bakgrund av den ökning av obligationsvolymerna under 2001 som kontoret indikerade i juni. Emissionsvolymen har hittills i år legat på en låg nivå bland annat till följd av statens försäljning av Telia.

Mer utförlig information om prognosen för statens lånebehov i pdf-format:

Ytterligare information:

Lånebehovet: Bo Legerius 08-613 45 98 eller 08-613 47 40
Finansiering: Pär Nygren 08-613 47 44