Godkännanden av återköp av kvalificerade skulder

Nyhet 6 juli 2023

Den 19 april 2023 antog EU-kommissionen nya bestämmelser om bland annat processen för ansökningar om förhandstillstånd för återköp av kvalificerade skulder. Riksgälden kommer därför att tillämpa den ansökningsprocess som framgår av den delegerade förordningen där de nya bestämmelserna förts in.

EU-kommission antog den 19 april 2023 nya bestämmelser om bland annat processen för ansökningar om förhandstillstånd för återköp av kvalificerade skulder. Bestämmelserna har införts i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 av den 7 januari 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder avseende krav på kapitalbas och kvalificerade skulder för institut.

Riksgälden har i och med detta avpublicerat promemorian Krav på godkännande från Riksgäldskontoret för återköp av kvalificerade skulder före den avtalsenliga löptidens utgång. I Kommissionens delegerade förordning (EU) 241/2014 finns det bestämmelser om vilka uppgifter en ansökan om tillstånd ska innehålla.

I promemorian angav Riksgälden att myndigheten avsåg att bevilja tillstånd till institut, vars MREL-krav inte översteg förlustabsorberingsbeloppet, utan ansökan. Den beskrivna ordningen byggde på Europeiska bankmyndighetens (EBA) förslag till tekniska standarder. Det står nu klart att EU-kommissionen inte har godtagit EBA:s förslag. Riksgälden kommer därför att tillämpa den ansökningsprocess som framgår av den delegerade förordningen.   

Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) www.riksgalden.se

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja