Riksgälden har sammanställt information om svensk insolvensrankning

Nyhet 29 juni 2021

Riksgälden har sammanställt information om rangordning av poster i svenska insolvensförfaranden.

Den 28 juni ska den första delen av kommissionens genomgörandeförordning (EU) 2021/7631 börja tillämpas, vilken innehåller krav på rapportering och offentliggörande av information för kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL). Av genomförandeförordningen framgår också att Riksgälden ska sammanställa och publicera information om den nationella förmånsrättsordningen enligt ett angivet och standardiserat format. 

Riksgälden har mot denna bakgrund, och i enlighet med artikel 8 av genomförandeförordningen, sammanställt information om rangordning av poster i svenska insolvensförfaranden. Sammanställningen är en standardiserad presentation som redogör för respektive borgenärs inbördes rätt till betalning när en bank eller ett institut försätts i konkurs.

---

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763 av den 23 april 2021 om tekniska standarder för genomförande för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tillsynsrapportering och offentliggörande avseende minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder.

Redogörelse av svensk insolvensranking