Inga oklarheter kvarstår kring statens pant i Saab Automobile Tools

Nyhet 18 mars 2021

Vid årsstämman för Saab Automobile Tools AB i likvidation som genomfördes den 15 mars 2021 beslutades att samtliga tillgångar i Saab Automobile Tools (Tools) ska utbetalas och utges till panthavaren, det vill säga staten genom Riksgälden.

2018 skrev Riksgälden ned värdet på statens fordran på Saab Automobile AB (Saab) på grund av oklarheter kring värdet på säkerheterna i Tools. Nedskrivningen berodde på oklarheter kring pantsättningen av aktierna i Tools. Den oklarhet som tidigare förelåg föreligger inte längre. Det innebär att tillgångarna i Tools i sin helhet tillfaller staten genom Riksgälden i egenskap av panthavare, i samband med att likvidationen av Tools avslutas.

Vår position har hela tiden varit att alla tillgångar i Tools ska utbetalas till Riksgälden. Vi kan konstatera att det inte längre föreligger några oklarheter i det avseendet, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Bland de tillgångar som ska tillfalla Riksgälden finns dels drygt 141 600 000 kronor i kontanta medel, dels Tools fordran på Saab.

Bakgrund

I samband med att Saab gick i konkurs 2011 infriade Riksgälden en garanti för lån som Saab tagit hos Europeiska Investeringsbanken, EIB. I samband med detta fick Riksgälden en fordran på Saab. Som säkerhet för garantin hade Saab pantsatt aktier i flera dotterbolag, bland annat i Tools.

Läs mer på Riksgäldens webb.