Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2022-2023

Nyhet 30 september 2021

I dag lämnar Riksgälden förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en eller flera kärnkraftsreaktorer ska betala en kärnavfallsavgift samt ställa säkerheter för finansierings- och kompletteringsbelopp. Riksgälden ska lämna förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för kommande period. Innan förslaget lämnas till regeringen ska Riksgälden ge berörda remissinstanser tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Riksgälden har remitterat underlag som beskriver den nya modellen för beräkning av kompletteringsbelopp samt underlag för myndighetens avgiftsförslag. En sammanställning av remissynpunkter och Riksgäldens kommentarer till dessa finns att läsa i respektive rapport (se nedladdningsbara filer nedan).

Under 2017 förändrades finansieringslagstiftningen. Av de nya regleringarna framgår bl.a. att finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet, tillsammans med reaktorinnehavarens andel i kärnavfallsfonden, ska göra att reaktorinnehavaren med hög sannolikhet kan fullgöra sina skyldigheter även om inga ytterligare kärnavfallsavgifter betalas och inga ytterligare säkerheter ställs. En konsekvens av denna reglering är att kompletteringsbeloppen, som tidigare enbart beaktat osäkerheter i de framtida kostnaderna för reaktorinnehavarna, nu även ska beakta de osäkerheter som förknippas med reaktorinnehavarnas tillgångar i kärnavfallsfonden. Vidare ska Riksgälden, och inte reaktorinnehavarna som tidigare, beräkna storleken på kompletteringsbeloppen.

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2022-2023 framgår av tabellen nedan. Detta förslag avser åren 2022-2023 eftersom regeringen, den 10 december 2020, beslutade om kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2021.

Förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023
ReaktorinnehavareKärnavfallsavgiftFinansieringsbelopp
(miljoner kronor)
Kompletteringsbelopp
(miljoner kronor)
Forsmark Kraftgrupp AB 3,0  öre/kWh
(3,0 öre/kWh)
5 485 (6 587) 15 834 (4 729)
OKG AB 5,6 öre/kWh
(5,6 öre/kWh)
6 113 (6 949) 8 628 (3 448)
Ringhals AB 4,5   öre/kWh (4,7 öre/kWh) 5 846 (7 034) 14 219 (4 922)
Barsebäck Kraft AB 0 mnkr/år
(0 mnkr/år)
0 (0) 3 052 (2 019)
Not: Nuvarande kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp   för perioden 2021 inom parentes.

Kärnavfallsavgifterna och finansieringsbeloppen har enbart uppdaterats med hänsyn till ny utfallsdata. Kärnavfallsavgifterna är oförändrade eller lägre jämfört med 2021 års beslutade nivåer. Barsebäck betalar ingen kärnavfallsavgift och ställer ingen säkerhet för finansieringsbelopp, eftersom företagets fondbehållning är större än de nuvärdesberäknade återstående kostnaderna. Finansieringsbeloppen minskar från nuvarande nivåer för övriga reaktorinnehavare, vilket är förväntat. I takt med att avgifter betalas in och fonden byggs upp mot full finansiering av de förväntade återstående kostnaderna kommer finansieringsbehovet successivt att minska i storlek för att gå mot noll när elproduktionen upphör.

Kompletteringsbeloppen är högre än 2021 års beslutade nivåer för samtliga reaktorinnehavare. En signifikant ökning av kompletteringsbeloppens storlek var förväntad givet den reviderade finansieringslagens bredare definition av osäkerheter som ska täckas in. Sammantaget för alla fyra reaktorinnehavare motsvarar de beräknade nivåerna för kompletteringsbeloppen en ökning om 178 procent relativt nuvarande beslutade nivåer. Nuvarande kompletteringsbelopp baseras dock inte på senast tillgängliga underlag, och när justeringar görs för att beakta detta motsvarar de nu föreslagna kompletteringsbeloppen drygt en fördubbling (110 procent) jämfört med om den tidigare definitionen skulle ha använts, dvs. i linje med de bedömningar som tidigare gjorts.

Länk till nedanstående dokument

  • Yttrande avseende kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2022-2023
  • Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare 2022-2023, inkl bilagor
  • Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare , inkl bilagor

Läs mer om Riksgäldens arbete med finansiering av kärnavfall

Presskontakt

Åsa Elm, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Mobil: 076-100 63 56
E-post: Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01 (bevakas främst under kontorstid)