Riksgäldens hantering av coronaviruset

Nyhet 12 mars 2020

Mot bakgrund av det nya coronaviruset följer Riksgälden noggrant läget på finansiella marknader. Riksgälden har även vidtagit åtgärder för att säkerställa sin egen beredskap.

Det Finansiella stabilitetsrådet har i går mötts och diskuterat eventuell påverkan på den finansiella stabiliteten. Myndigheterna i rådet, det vill säga Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden, diskuterade den senaste tidens utveckling på de finansiella marknaderna och effekter på makroekonomin och den finansiella stabiliteten.

Myndigheterna konstaterar att riskerna på de finansiella marknaderna ökar, vilket är bekymmersamt. Myndigheterna följer utvecklingen noga i syfte att värna den finansiella stabiliteten också framöver.

Protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 mars är publicerat på rådets webbplats.

Vidtagna åtgärder för att säkerställa beredskap

Riksgälden vidtar kontinuerligt åtgärder för att säkerställa sin egen beredskap och minska risken för smittspridning.

För att säkra kontinuiteten i kritiska processer har vissa funktioner delats upp. I syfte att minimera smittrisk och upprätthålla kritiska funktioner arbetar medarbetare i större utsträckning hemifrån där så är möjligt.

Icke verksamhetskritiska tjänsteresor, externa möten, deltagande på konferenser och liknande ska undvikas. Sedan tidigare gäller att medarbetare som varit på resa i något av de områden som är särskilt riskutsatta inte ska arbeta på kontoret utan som grundregel erbjuds att arbeta hemifrån under de närmaste två veckorna efter hemkomsten.

Syftet med Riksgäldens beredskapsarbete är att säkra fortsatt verksamhet och minska risker för smittspridning. I arbetet följer Riksgälden det planeringsstöd för pandemiberedskap som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram.

Malin Hasselblad Wennström

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Malin Hasselblad Wennström
Presstelefon: 08-613 47 01
Mobil: 070-003 92 62
E-post: Malin Hasselblad Wennström