Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Nyhet 12 juni 2020

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag skickas förslaget ut på remissrunda så att berörda kan lämna synpunkter.

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska resurser för att finansiera avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna och slutförvaringen av kärnavfallet samt det använda kärnbränslet.

För att säkerställa finansieringen är reaktorinnehavarna skyldiga att betala in kärnavfallsavgifter till kärnavfallsfonden. Kärnavfallsavgifterna ska tillsammans med tidigare fonderade tillgångar täcka de förväntade återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen. Förutom att betala avgifter ska reaktorinnehavarna även ställa godtagbara säkerheter.

Processen med att ta fram nya avgiftsförslag börjar med att reaktorinnehavarna inkommer med kostnadsunderlag till Riksgälden. Det är sedan Riksgäldens uppdrag att granska kostnadsunderlagen och utifrån denna granskning lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp till regeringen, som fattar beslut. Innan förslaget lämnas till regeringen, i september, ska Riksgälden ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på underlaget.

Tabellen visar Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter samt säkerhetsbelopp, som utgörs av finansierings- och kompletteringsbelopp, för 2021. Avgifterna tas ut för reaktorinnehavare med reaktorer i drift i förhållande till den kärnkraftsenergi som levereras, medan Barsebäck betalar en fast årlig avgift. Finansieringsbeloppets syfte är att täcka kreditrisken för framtida avgifter som ännu inte är inbetalda. De beslutade kompletteringsbeloppen för reaktorinnehavarna föreslås förlängas ett år.

Föreslagna nivåer på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021

Not: Nuvarande nivåer på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och   kompletteringsbelopp för perioden 2018-2020 inom parentes.

TillståndshavareKärnavfallsavgiftFinansieringsbeloppKompletteringsbelopp
Forsmark Kraftgrupp AB 3,4 öre/kWh
(3,3 öre/kWh)   
7 518 mnkr
(8 528 mnkr)
4 729 mnkr
(4 729 mnkr)
OKG AB 6,3 öre/kWh
(6,4 öre/kWh)
7 770 mnkr
(8 771 mnkr)
3 448 mnkr
(3 448 mnkr)

Ringhals AB

5,4 öre/kWh
(5,2 öre/kWh)
8 297 mnkr
(10 264 mnkr)
4 922 mnkr
(4 922 mnkr)
Barsebäck Kraft AB

54 mnkr/år
(543 mnkr/år)

185 mnkr
(1 591 mnkr)
2 019 mnkr
(2 019 mnkr)

Riksgäldens förslag går att hämta här:

Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2021, inklusive bilagor

Synpunkter på Riksgäldens förslag kan lämnas senast den 24 augusti 2020 till karnavfallsfinansiering@riksgalden.se eller per post till Riksgälden, 103 74 Stockholm.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja