Riksgälden föreslår: Utred e-kronans konsekvenser

Nyhet 1 februari 2019

Riksgälden välkomnar att Riksbanken granskar frågan om digitala betalningsmedel men förordar att ett eventuellt införande av en e-krona bör föregås av en statlig utredning med ett brett uppdrag.

Riksgälden lyfter i sitt remissvar ett antal andra frågor som kommer att påverkas på ett väsentligt sätt om en e-krona införs och som inte är kopplade till att sedlar och mynt börjar bli omoderna. Det finns oklara frågor förknippade med e-kronan och Riksgälden har i remissvaret fokuserat på de frågor som berör myndighetens verksamhet. 

  • Riksgälden bedömer att det finns frågetecken om rollfördelningen inom staten och hur staten som helhet ska agera på betalningsmarknaden gentemot andra aktörer om en e-krona införs. Det finns redan idag ett antal digitala alternativ för den som vill placera pengar med statlig kreditrisk.

  • Det är också oklart om, och i så fall på vilket sätt, Riksbanken har för avsikt att konkurrera med kommersiella banker. För att e-kronasystemet ska fylla en beredskapsfunktion krävs att det i någon del är oberoende av andra system. Ett helt parallellt system skulle möjligen klara kriser bättre än de system som finns idag, men det är inte vad som beskrivs i rapporten. Där menar Riksbanken att e-kronasystemet ska vara integrerat med de flesta befintliga betalningssystem och att privata aktörer ska kunna erbjuda betalningstjänster i e-kronasystemet.

  • Riksgälden bedömer att statens upplåning riskerar att bli dyrare med en e-krona. Med e-kronan kommer det att finnas obegränsat med utbud i den allra kortaste delen på räntekurvan till en fast ränta. Det innebär att Riksgälden får konkurrera med pris längre ut på räntekurvan för samma kreditrisk. Förenklat sett innebär det att ju högre efterfrågan blir på e-kronan desto högre räntor kommer Riksgälden att behöva betala på statsskulden.

  • För den finansiella stabiliteten skulle en e-krona tillföra nya risker som det inte finns några erfarenheter av varken i Sverige eller internationellt. De möjliga konsekvenserna är oöverblickbara, främst eftersom e-kronan skulle erbjuda en alternativ och total insättningsgaranti.

Läs Riksgäldens remissvar om e-kronan