Riksgälden kommenterar frågan om lån på upp mot 100 år

Nyhet 27 augusti 2019

Mot bakgrund av dagens låga ränteläge – även på lån som är bundna på mycket lång tid – prövar Riksgälden om det finns skäl och förutsättningar för Sverige att ge ut obligationer med längre löptider, som exempelvis 100 år.

Några andra stater, däribland Österrike och Italien, har emitterat så kallade ultralånga obligationer och USA har meddelat att man nu sonderar intresset för en sådan emission. Riksgälden har fått frågor om även Sverige bör ge ut obligationer med en löptid på exempelvis 100 år.

Vi prövar ständigt aktuella frågor utifrån våra uppdrag. Att kunna binda till vad som förefaller vara exceptionellt låga räntor under lång tid är intressant och värt att undersöka. Dock måste Riksgälden som statens skuldförvaltare först analysera frågan utifrån flera aspekter, bland annat hur en statsobligation med historiskt lång löptid skulle påverka den löpande upplåningen och vår låneberedskap. Dessutom behöver det finnas ett intresse på marknaden, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden avser att återkomma i frågan i samband med publiceringen av nästa prognos för statens finanser och upplåning, som publiceras på Riksgäldens webbplats den 23 oktober 2019 kl. 09.30.

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08 613 47 01

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning. Ett av huvuduppdragen är att låna upp pengar för statens räkning och förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas. Riksgälden lånar framför allt genom att emittera (ge ut) olika typer av obligationer på kapitalmarknaden. Den längsta utestående obligationen i statsskulden har en återstående löptid på 20 år.