Riksgälden anpassar sin metodik för prövning av förenklade skyldigheter för resolutionsplanering

Nyhet 11 april 2019

I egenskap av resolutionsmyndighet anpassar Riksgälden nu sin metodik för att pröva huruvida institut ska omfattas av förenklade skyldigheter vid resolutionsplanering.

Kommissionen har beslutat att anta av Europeiska bankmyndigheten (Eba) föreslagna delegerade förordning vad gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare anger kriterierna för bedömning av effekterna av ett instituts fallissemang på finansmarknader, andra institut och finansieringsvillkor¹. Detta föranleder att Riksgälden i egenskap av resolutionsmyndighet anpassar sin metodik för att pröva huruvida institut ska omfattas av förenklade skyldigheter vid resolutionsplanering.

Den anpassade metodiken innebär att prövningen av förenklade skyldigheter sker i två steg. Först genomförs en kvantitativ bedömning baserad på den O-SII-poäng som Finansinspektionen beräknar som en del av sin systemviktighetsbedömning av institut. Riksgälden har bestämt tröskelvärdet för direktkvalificering för fullständiga skyldigheter, till 105 O-SII-poäng, men har möjlighet att göra undantag för tröskelvärdet för utvecklingsbanker. För institut vars O-SII-poäng understiger tröskelvärdet genomförs en kvalitativ bedömning för hur ett fallissemang i institutet skulle inverka på finansmarknaderna, andra institut, finansieringsvillkor eller ekonomin i stort. Riksgälden gör här en helhetsbedömning av de kriterier som framgår av den delegerade förordningen som bland annat innefattar en bedömning av i vilken mån institutet utför några kritiska verksamheter i Sverige eller i någon annan medlemsstat.

För ytterligare information om bedömningen, se EU-kommissionens delegerade förordning om förenklade skyldigheter.


 ¹KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/348 av den 25 oktober 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare anger kriterierna för bedömning av effekterna av ett instituts fallissemang på finansmarknader, andra instituts och finansieringsvillkor.