Beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder för Danske Hypotek AB

Nyhet 11 april 2019

Riksgälden har fattat beslut om minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) för Danske Banks svenska dotterföretag, Danske Hypotek AB. Beslutet är ett led i det arbete som genomförs i Danske Banks resolutionskollegium, som leds av de danska resolutionsmyndigheterna, Finanstilsynet och Finansiel Stabilitet, och i vilket Riksgälden deltar.

Minimikravet säkerställer att institutet har en tillräcklig mängd kapital och nedskrivningsbara skulder för att kunna rekonstrueras utan att skattemedel behöver användas. För dotterföretag som ingår i koncerner som ska hanteras sammanhållet i resolution gäller särskilda principer för hur MREL ska uppfyllas.

De skulder som används ska vara efterställda och utgivna till det institut inom koncernen som ska försättas i resolution, i regel moderföretaget. Att skulderna har dessa egenskaper är en förutsättning för att krisåtgärder ska kunna genomföras på effektivt sätt.

Danske Hypoteks krav uppgår till 4.9% av totala skulder och kapitalbas, och gäller från och med den 1 juli 2019.

Riksgälden fattar årligen beslut om MREL för svenska banker och andra institut som omfattas av den svenska resolutionsplaneringsprocessen, och de publiceras i december. Beslutet om MREL för Danske Hypotek AB har fattats inom ramen för den danska resolutionsplaneringsprocessen, eftersom Danske Hypotek AB är ett dotterföretag till Danske Bank som har sitt säte i Danmark.

Information om de beslut som fattades i december 2018 finns här.