Vetenskapliga rådet om Riksgälden

Nyhet 29 augusti 2018

– Riksgälden har en avgörande roll när det gäller finansiell stabilitet och att förvalta statsskulden. Det handlar om enorma belopp och myndighetens agerande har stor betydelse för statsfinanserna. Det säger Peter Englund, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan, som är en av tre ledamöter i Riksgäldens vetenskapliga råd som i veckan hade sitt halvårsvisa möte.

 

Peter Englund, ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd Foto
Peter Englund, ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd Foto
Riksgäldens vetenskapliga råd träffas ungefär en gång i halvåret och består av personer med vetenskaplig erfarenhet som har betydelse för myndighetens verksamhet.

– Vi ger råd och kvalitetssäkrar det analysarbete som Riksgälden gör inom sina olika ansvarsområden. Till största delen kommer vi med synpunkter på kommande rapporter. Det blir till stor del att diskutera tillämpad forskning, säger Peter Englund.

Måste ha ständig beredskap

På det senaste mötet i slutet av augusti diskuterade rådet bland annat Riksgäldens roll inom finansiell krishantering och det arbete som myndigheten gör för att upprätthålla den finansiella stabiliteten. Peter Englund betonar Riksgäldens viktiga roll som resolutionsmyndighet om det inträffar en finansiell kris.

– Riksgäldens viktigaste uppgift i ett sådant läge är att ha beredskap och ligga steget före. Det ligger ju ofta i krisens natur att den kommer oväntat. En stor utmaning är hur det nya regelverket för resolution ska hanteras i praktiken i en krissituation. Det är än så länge oprövat.

Peter Englund menar att även en normalt väl fungerande och reglerad finansmarknad kan leda till svåra och kostsamma kriser.

– Det kan vara en utmaning för Riksgälden och andra myndigheter att följa hur marknaden utvecklas. Det finns ett stort regelverk och många regleringar som kan motverka varandra. Det kan göra det svårt att se de samlade effekterna. Det är viktigt att ha fokus framåt och inte lita för mycket på analyser av tidigare kriser. Mitt intryck är att här gör Riksgälden ett bra jobb, säger Peter Englund.

Förutom Peter Englund ingår i det vetenskapliga rådet Nils Gottfries, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Anna Larsson Seim, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Riksgäldsdirektören Hans Lindblad leder mötena.