Riskerna blir inte lägre för att Nordea flyttar

Nyhet 4 juni 2018

En flytt av Nordeas moderbolag till Finland minskar inte riskerna för den svenska finansiella stabiliteten. Dessutom blir det svårare för svenska myndigheter att förebygga och hantera dessa risker, bedömer Riksgälden i ett yttrande till Finansinspektionen.

Flytten påverkar förutsättningarna för effektiv krishantering

Riksgälden betonar särskilt de konsekvenser en flytt av Nordea Bank kan få för Riksgäldens uppdrag inom krishantering av banker och andra institut, det gäller både i planeringsarbetet och i en eventuell kris:

  • I planeringsarbetet minskar Riksgäldens möjlighet att värna svenska intressen, eftersom huvudansvaret för resolutionsplaneringen övergår till bankunionens resolutionsmyndighet.
  • Förutsättningarna för en framgångsrik krishantering av Nordea försämras sannolikt. Det beror framför allt på att kvaliteten på Nordeas minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) försämras till följd av flytten. Vidare kommer Nordea efter flytten att kopplas till en resolutionsfond som i förhållande till storleken på banksektorn är mindre än den svenska resolutionsreserven.

Svenska krav måste värnas

I yttrandet konstaterar Riksgälden att det är oklart hur viktiga delar av den framtida resolutionsplaneringen och tillsynen kommer att se ut. Riksgälden anser att det är angeläget att de krav som för närvarande gäller för Nordea upprätthålls även efter flytten av moderbolaget.

Insättarna kommer att skyddas av insättningsgarantin i Finland

Nordeas insättare kommer efter flytten av moderbolaget att skyddas av Finlands insättningsgaranti. Den svenska och den finländska insättningsgarantin styrs av samma EU-direktiv och motsvarar 100 000 euro. Det finns vissa skillnader mellan den svenska och den finländska tillämpningen av garantin. Skillnaderna kan hanteras genom att Nordea ansluter sig till den svenska insättningsgarantin.

Läs Riksgäldens yttrande till Finansinspektionen om Nordea Banks fusionsplan (pdf)