Rapportering som gäller minimikrav på nedskrivningsbara skulder

Nyhet 23 februari 2018

Tio svenska institut ska under året börja rapportera in uppgifter som rör kapitalbasen och nedskrivningsbara skulder. Riksgälden och Finansinspektionen (FI) beskriver här kortfattat vad som gäller och bjuder in till ett informationsmöte den 6 mars.

Riksgälden beslutade i december 2017 om minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) för svenska institut. Sådana skulder ska kunna användas i krishantering av banker – så kallad resolution – där Riksgälden är ansvarig myndighet i Sverige. MREL gäller från och med 1 januari 2018. Ansvaret för övervakning och tillsyn delas mellan Riksgälden och FI. Båda myndigheterna behöver därför få information om hur instituten uppfyller kraven.

Inrapporteringen kommer att samordnas så att de institut som berörs rapporterar till en myndighet, FI. Det första rapporteringstillfället blir per det andra kvartalet 2018 och därefter kvartalsvis.

Tio institut ska börja rapportera

Inledningsvis kommer rapporteringskravet att gälla för de tio institut som enligt Riksgäldens bedömning bedriver verksamhet som är kritisk för den finansiella stabiliteten: Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Landshypotek, Länsförsäkringar, SBAB, Skandiabanken, Sparbanken Skåne, Svensk Exportkredit. Rapporteringskraven gäller på individuell-, och i förkommande fall, gruppnivå. Se pressmeddelande från Riksgälden 2017-12-20 (länk nedan).

Riksgälden kommer under 2018 att ta kontakt med de övriga institut som omfattas av förenklade skyldigheter för att samla in den information som krävs för att beräkna minimikravet. 

Rapportering görs enligt EBA-mallar

Inrapporteringen från de tio nämnda institut ska ske enligt relevanta delar av de mallar som Europeiska bankmyndigheten (EBA) föreslagit för resolutionsplaneringsändamål: Annex I – Resolution Templates, flik R 01.00 och R 02.00 (se länk nedan). I förhållande till den rapportering som Riksgälden tidigare begärt enligt Single Resolution Boards Liability Data Report finns inga väsentliga skillnader.  

Under 2018 kommer inrapporteringen till FI att ske i Excelformat. FI kommer att dela informationen med Riksgälden, tillsammans med vissa övriga uppgifter som Riksgälden behöver för att fastställa och övervaka minimikravet.

Inbjudan till informationsmöte

De tio institut som kommer att omfattas av rapporteringskrav inbjuds till ett informationsmöte tisdag den 6 mars kl. 10.00–11.00 på FI. Högst 3 deltagare per institut. Anmälan mejlas till kapital@fi.se senast den 1 mars.

Läs mer:

Krav och planer fastställda för hur bankerna ska hanteras i kris (Pressmeddelande från Riksgälden 2017-12-20)

EBA:s förslag om rapportering för resolutionsplanering

Annex I – Resolution Templates

Single Resolution Boards Liability Data Report