Nytt samförståndsavtal för finansiell stabilitet i Norden och Baltikum

Nyhet 9 februari 2018

Finansdepartementet, Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden har tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge undertecknat ett nytt samförståndsavtal, en så kallad Memorandum of Understanding (MoU), för att underlätta samarbetet för gränsöverskridande finansiell stabilitet.

– Banker bedriver gränsöverskridande verksamheter och arbetet med att upprätthålla finansiell stabilitet måste också ske över gränserna. Därför är det glädjande att vi nu nått ett förnyat samförståndsavtal med våra grannar i Norden och Baltikum, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Länderna i Norden och Baltikum har ett gemensamt intresse av finansiell stabilitet till följd av det sammankopplade finansiella systemet i regionen. Det talar för att länderna ska bibehålla och utveckla sitt samarbete och sina kontakter inom dessa frågor. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group (NBSG) fyller en sådan funktion och är unikt i att samla relevanta departement, tillsynsmyndigheter, centralbanker och resolutionsmyndigheter i de åtta länderna. Samarbetet bidrar till att värna den finansiella stabiliteten i regionen och alla deltagare har nytta av det.

Ett förnyat samförståndsavtal har träffats med anledning av etablerandet av resolutionsmyndigheterna, som i respektive länder sedan 2016 ansvarar för krishantering av gränsöverskridande finansiella företag. Det tidigare samförståndsavtalet undertecknades 2010 och omfattade då endast relevanta departement, tillsynsmyndigheter och centralbanker. Nu blir resolutionsmyndigheterna medlemmar i gruppen. Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group handlar främst om informationsutbyte och gemensamma krisövningar, och formerna för det framgår av samförståndsavtalet. 

Det nya  samförståndsavtalet ska ses som en avsiktsförklaring om hur samarbetet gällande finansiell stabilitet i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige kan bibehållas och utvecklas, inom ramen för gällande EU- och EES-regler.

Samförståndsavtal, Nordic Baltic Stability Group