Inget utrymme för svensk grön statsobligation i dagsläget

Nyhet 27 april 2018

Riksgälden anser att det för närvarande inte finns utrymme för staten att ge ut gröna obligationer. Att introducera en ny typ av obligation med det begränsade lånebehov staten har i dagsläget skulle enligt Riksgäldens bedömning leda till högre långsiktiga upplåningskostnader för staten.

Det skriver Riksgälden i sitt remissvar på utredningen Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115) som lämnas till Finansdepartementet i dag.

Ett av utredningens huvudförslag innebär att Riksgälden skulle ge ut gröna statsobligationer inom ramen för den löpande finansieringen av underskott i statsbudgeten och förfallande lån. Det handlar därmed om att låna upp pengar till redan beslutade utgifter i budgeten, inte om att finansiera nya gröna investeringar. Pengarna som lånas upp måste motsvaras av lika stora utgifter som klassificerats som gröna.

Riksgäldens synpunkter i korthet

  • Riksgälden anser att det för närvarande inte finns utrymme att ge ut gröna stats­obligationer inom statsskuldsförvaltningen. Att införa en ny typ av obligation med det begränsade lånebehov staten har i dagsläget skulle enligt Riksgäldens      bedömning leda till högre lång­siktiga kostnader för statens upplåning. Det är därmed inte förenligt med en effektiv förvaltning av statsskulden. 
  • Även på sikt torde lånebehovet – och därmed utrymmet för nya obligationer – vara begränsat eftersom överskotts­målet i det finanspolitiska ramverket innebär att nya utgifter i första hand finansieras med skatter och avgifter, inte en ökad statsskuld.
  • Om lånebehovet ändå under en period blir stort kan Riksgälden överväga gröna statsobligationer som komplement till traditionella statsobligationer. En grön stats­obligation skulle då kunna emitteras förutsatt att det bedöms bidra till långsiktig      kostnads­minimering eller lägre risk.
  • Utredningens alternativa lösning att grönstämpla en traditionell statsobligation – i stället för att ge ut en särskild grön obligation – är endast möjlig under vissa förut­sättningar. Det krävs bland annat att det finns tillräckligt med gröna utgifter för      att uppnå den volym som behövs för att säkerställa en god likviditet under hela obliga­tionens löptid.
  • Riksgälden motsätter sig förslaget om att vidare utreda reducerade krav på kapital­täckning och resolutionsavgifter för att främja utgivning av gröna obligationer.

Riksgäldens remissvar på utredningen Att främja gröna obligationer, pdf

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94