Fokusrapport: Så påverkas kostnaderna för svenska storbankers långivare vid en bankkris

Nyhet 7 juni 2018

Marianna Blix Grimaldi och Johan Linder, ekonomer på Riksgälden, analyserar i en Fokusrapport, Measuring bank resolution costs, utvecklingen av kostnaderna som långivare till svenska storbanker får bära om de skulle fallera.

I rapporten framgår det att kostnaderna som långivare till svenska storbanker får bära om de skulle fallera har minskat betydligt sedan finanskrisen 2008. Både en hög nivå på det egna bankkapitalet och en god realekonomisk tillväxt i Sverige har bidragit till att kostnaderna har minskat mer och snabbare än i andra länder.

Krishanteringsramverket infördes 2014 och är betydelsefullt. Den fick en dämpande effekt på kostnader som europeiska bankers långivare kan få bära vid en finansiell kris. Direktivet var en viktig milstolpe för att förbättra regleringen av banksektorn, med målet att stärka den finansiella stabiliteten och att säkerställa att skattebetalare inte ska behöva stå för kostnaderna av finansiella kriser. 

Innan ramverket trädde i kraft använde stater implicita garantier och räddningsaktioner för att stötta sina banker. I rapporten bortses från de åtgärder som vidtogs innan ramverket trädde i kraft. 

Fokusrapport: Measuring bank resolution costs

Kontakt

Marianna Blix Grimaldi, Ekonomisk analys, 08 613 46 60
Johan Linder, Risk, 08 613 45 76