Statsskuldens förvaltning 2016

Nyhet 22 februari 2017

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2016 till regeringen. Det övergripande målet för statsskuldsförvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden utan att risken blir för hög.

Riksgälden drog under året ned på emissionsvolymerna eftersom statsfinanserna utvecklades överraskande starkt. Samtidigt fortsatte Riksbanken med köpen av statsobligationer och dess innehav uppgick till cirka 40 procent av utestående volym i slutet av året. Detta kan ha bidragit till att likviditeten på den svenska statspappersmarknaden försämrades.

Det låga ränteläget medförde att utgivningen av premieobligationer inte längre kunde bidra till att sänka kostnaden för statsskulden. Riksgälden beslöt därför att tillsvidare inte ge ut premieobligationer. Sammantaget konstaterar Riksgälden att kostnaden för statsskulden sjönk till historiskt låga nivåer.

Högt förtroende för Riksgälden

Sedan 2004 genomför TNS Sifo Prospera varje år en enkätundersökning bland Riksgäldens återförsäljare och investerare. Resultatet av undersökningen 2016 visar att förtroendet för Riksgälden är fortsatt högt.

Kontakt

Johan Sandberg, analytiker, 08 613 47 37

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94