Remissvar över utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015

Nyhet 18 april 2016

Riksgälden välkomnar bland annat utvärderingens förslag om ökad tydlighet inom området finansiell stabilitetet vad gäller roller och ansvar.

I remissvaret fokuserar Riksgälden huvudsakligen på de delar av utvärderingen som behandlar finansiell stabilitet, men även angränsande frågeställningar diskuteras. Sammantaget ger Riksgälden följande kommentarer:

  • Riksgälden instämmer i rekommendationen att det ska finnas möjlighet för Riksbanken att, pga. hänsyn till den finansiella stabiliteten eller till stora störningar i den reala ekonomin, tillfälligt förlänga den penningpolitiska prognoshorisonten för att bättre uppnå inflationsmålet över tid.
  • Riksgälden instämmer i utredningens rekommendation att Finansinspektionen bör får de rättsliga befogenheter och makrotillsynsverktyg som är lämpliga för att främja finansiell stabilitet. Detta bör ske utifrån principen att ett ansvar måste matchas av motsvarande mandat. Regeringen bör dessutom ta initiativ till ett mer samlat grepp i denna fråga med målet att ett ramverk för makrotillsynen förtydligas i lag. En sådan översyn bör inkludera en fördjupad analys av makrotillsynens roll och innehåll – utöver ett förtydligande kring det institutionella ramverket.
  • Riksgälden avstyrker såväl förslaget om att inrätta en gemensam kommitté för makrotillsyn som att föra över en del av ansvaret och mandatet för makrotillsynen från Finansinspektionen till Riksbanken. Den viktigaste anledningen är att nästan all erfarenhet av krishantering visar att en organisatorisk uppdelning av funktionerna mellan dem som är relevanta i kris och dem som är relevanta när det inte är krisläge riskerar att leda till att såväl det förebyggande som det krishanterande arbetet inte bara blir mindre effektivt, utan att det också allvarligt kan försvåras.
  • Riksgälden instämmer i att det finns anledning att se över Riksbankens roll när det gäller att värna finansiell stabilitet. För politikområdet finansiell stabilitet som helhet, talar såväl ansvarsutkrävande som effektivitet för att tydlighet vad gäller definitioner, gränsdragningar och roller är av stor vikt. I syfte att nå en så väl fungerande ordning som möjligt bör såväl principen ett mål, ett medel som principen att ansvar måste matchas av motsvarande mandat gälla. I linje med nuvarande ansvarsfördelning bör Riksbankens roll även fortsatt gälla likviditetsstödjande åtgärder i händelse av kris, medan makrotillsynen också den fortsatt bör ligga under Finansinspektionen. Villkoren för tillhandahållandet av likviditet bör dock ses över.
  • Riksgälden efterlyser även att frågan om Riksbankens möjlighet att förstärka valutareserven skyndsamt bereds klart samt ett förtydligande av hur de penning- och statsskuldspolitiska målen ska vägas mot varandra.

Remissvar Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015

Kontakt
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38