Nya regler för hantering av banker i kris börjar gälla

Nyhet 1 februari 2016

Sverige får i dag en ny ordning för hur banker i kris ska hanteras. Med de nya reglerna kan staten – med Riksgälden som ansvarig myndighet – upprätthålla de samhällsnyttiga funktionerna i en krisande bank utan att skattebetalarna behöver stå för notan. Det är i stället bankens ägare och långivare som ska bära förlusterna.

Med de nya reglerna införs ett särskilt förfarande för att hantera en bank i kris utan att försätta den i konkurs och utan att tillskjuta statliga pengar. Förfarandet kallas resolution och innebär att staten kan ta kontroll över banken och hålla i gång hela eller delar av verksamheten om det krävs för att bevara den finansiella stabiliteten. Reglerna har beslutats på EU-nivå och genomförs i Sverige genom lagen om resolution som träder i kraft i dag.

Förlusterna i den krisande banken ska vid resolution i princip fördelas på samma sätt som i en konkurs. Det innebär att de i första hand ska täckas av aktieägarna och därefter genom nedskrivning av skulder till långivare, till exempel de som investerat i vissa typer av obligationer som banken gett ut.

Insättningar som täcks av insättningsgarantin är däremot undantagna från skuldnedskrivning. Insättningar upp till 100 000 euro är alltså skyddade oavsett om banken försätts i resolution eller i konkurs.

Riksgälden ansvarar som resolutionsmyndighet för tillämpningen av de nya reglerna för krishantering som gäller för banker, andra kreditinstitut och värdepappersbolag.

Förebyggande statligt stöd

Riksgälden är även fortsatt stödmyndighet med ansvar för stöd till livskraftiga kreditinstitut enligt den nya lagen om förebyggande statligt stöd. Förutsättningarna för att ge sådant stöd är dock mer begränsade med den nya lagen än med den bankstödslag som infördes 2008.

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38