Ny rapport: Fortsatt låg risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2016

Risken för stora kreditförluster i statens garanti- och utlåningsportfölj är fortsatt låg. Det visar Riksgäldens nya riskanalysrapport. Bland de garantier och lån som staten ställt ut till företag, hushåll och andra stater har risken ökat något jämfört med bedömningen för ett år sedan, men den är fortfarande låg. Även för insättningsgarantin bedömer Riksgälden att sannolikheten i dag är liten för att staten ska få bära stora förluster.

Låg risk för stora förluster i garantier och lån till företag, hushåll och andra stater

Risken för stora förluster i portföljen på 582 miljarder kronor bestående av garantier och lån till företag, hushåll och andra stater bedöms sammantaget som låg. Jämfört med förra årets rapport har dock risken ökat något. Det förklaras i första hand av att andelen enskilt stora garantier och lån blivit större och att kreditrisken i några av dem är högre än tidigare.

Överlag är den geografiska och branschmässiga spridningen av garanti- och låntagarna god. Sektorbaserade koncentrationer utgörs av branschen för teleoperatörer samt privatpersoner i Sverige med studielån. Negativa chocker mot dessa skulle kunna ge upphov till många förluster samtidigt. Båda sektorerna bedöms emellertid vara stabila och sannolikheten för allvarliga chocker förutses vara låg. Det finns dessutom en viss motståndskraft hos garanti- och låntagarna om negativa chocker väl sker.

Risken för förluster på grund av stora exponeringar mot enskilda garanti- och låntagare bedöms som måttlig. För några stora belopp finns en väsentlig till hög kreditrisk, där något eller ett par slumpmässiga fallissemang skulle kunna innebära stora förluster. De i övrigt största beloppen gäller garantikapital, där de internationella finansiella institutioner som statens åtagande avser har stark kreditvärdighet.

En annan typ av risk är den likviditetsrisk som uppstår när en statlig garanti infrias eller låneram utnyttjas. Likviditetsrisker förknippade med stora och snabba utbetalningar bedöms vara små. Statens likviditetsförvaltning är anpassad till högre belopp och ett större behov av flexibilitet än vad som rimligen krävs med anledning av utställda garantier och låneramar.

Låg risk för stora förluster i insättningsgarantin

Insättningsgarantin är den enskilt största garantin i statens portfölj. Sammanlagt uppgår garanterade insättningar till cirka 1 500 miljarder kronor.

Risken för stora förluster med anledning av insättningsgarantin bedöms som låg. Det krävs att flera institut får företagsspecifika problem som leder till konkurs, oberoende av varandra, för att insättningsgarantin ska drabbas av stora förluster på grund av direkta infrianden av garantin.

För institut som förmodas hanteras inom det nya resolutionsregelverket om de får problem krävs det stora förluster i instituten för att insättningsgarantin ska behöva bidra med medel i rekonstruktionen av dem.

Om rapporten

Riksgälden har gjort rapporten Statens garantier och utlåning – en riskanalys tillsammans med Exportkreditnämnden, Centrala studiestödsnämnden, Boverket och Sida. Syftet med rapporten är att den ska bidra till ökad öppenhet och tydlighet i statens garanti- och utlåningsportfölj.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys, pdf

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38