Ändrad avgiftsmodell för insättningsgarantin

Nyhet 9 december 2016

Riksgälden beslutar om ändringar i föreskrifterna om insättningsgaranti. Förändringarna innebär att det införs ett nytt sätt att beräkna avgifterna för de institut som omfattas av garantin.

Den nya beräkningen av avgifterna innebär att de i högre grad än tidigare baseras på institutens risknivå. Avgiften beräknas enligt riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (Eba). Syftet med avgiftsmodellen är – utöver att finansiera kostnaderna för insättningsgarantin över tid – att bidra till starkare incitament för instituten att minska sin riskprofil.

Spannet för avgiften kommer med ändringarna att vara 0,07–0,18 procent av ett instituts garanterade insättningar, jämfört med 0,06–0,14 procent i den tidigare avgiftsmodellen. Den nya beräkningen kommer också att ta hänsyn till fem olika riskkategorier som utgörs av sju olika riskindikatorer, jämfört med den tidigare modellen som endast tog hänsyn till total kapitalrelation.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017.

Frågor och svar om nya avgiftsmodellen