Förslag till föreskrifter om resolution

Nyhet 20 oktober 2015

Riksgälden föreslår föreskrifter om resolution och välkomnar synpunkter på förslaget senast den 16 november 2015. Föreskrifterna är en del i det nya regelverket om hantering av kriser i kreditinstitut och värdepappersbolag (institut).

Genom föreskrifterna införlivas delar av EU:s krishanteringsdirektiv, som syftar till att värna den finansiella stabiliteten.

Resolution skyddar skattebetalarna och motverkar risk för störningar

Genom det nya regelverket införs ett särskilt förfarande för att hantera institut i kris utan att försätta dem i konkurs. Förfarandet bygger på att hela eller delar av verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas om det krävs för att bevara stabiliteten i det finansiella systemet. En allvarlig störning i systemet kan orsaka stora kostnader för samhällsekonomin.

En grundprincip i regelverket är att eventuella förluster i det krisande institutet ska bäras av ägare och borgenärer på i stort sett samma sätt som i en vanlig konkurs – inte av staten. En sådan ordning innebär att skattebetalarna skyddas. Den bör även bidra till ett mer balanserat risktagande i instituten och därmed minska sannolikheten för framtida kriser.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om nedskrivningsbara skulder

Föreskrifterna innehåller i huvudsak bestämmelser om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL). Bestämmelserna gäller vilka skulder som får användas för att uppfylla MREL, vilka kriterier som ska ligga till grund för beslut om MREL samt vilken typ av kvalificerade skulder som Riksgälden får besluta att MREL ska uppfyllas med i det enskilda fallet. Riksgälden föreslår även bestämmelser om omstruktureringsplaner.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft samtidigt som den föreslagna lagen (2015:000) om resolution och andra lagändringar börjar gälla. Dessutom föreslås att Riksgäldens föreskrifter till förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. upphävs.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Riksgälden, 103 74 Stockholm, eller via mejl till riksgalden@riksgalden.se senast den 16 november 2015. Ange diarienummer 2015/711.

Frågor om remissen besvaras av:

Lovisa Hedberg, jurist, 08 613 46 86 eller lovisa.hedberg@riksgalden.se